رواندرمانی

رواندرمانی به نوعی کاربست بالینی روانشناسی به منظور تغییر و تعدیل شخصیت و رفتارهای نابهنچار درمانجویان است.

دکمه بازگشت به بالا

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.