روانکاوینطریه پردازان روانکاوی

اتو اف کرنبرگ

اتو، اف، کرنبرگ (000- 1928)

تهیه و تنظیم: احمدرضا محمدپور یزدی

اتو اف کرنبرگ

اتو، اف، کرنبرگ در سال 1928 در استرالیا متولد شد، در چایل[1]تحصیل کرد و آموزش پزشکی خود را در درمانگاه منینجر[2] در توپکا[3] کانزاس[4] گذراند، او نیویورک را به عنوان مقر فعالیتهای بالینی و پژوهشی خود برگزید و به طور گسترده‏ای به انتشار مقاله دست زد(کلر، 1996)[5]. اتوکرنبرگ، روانکاوی که از دیدگاه روانشناسی من – روابط موضوعی[6]، اولین شواهد روان‏پویشی جامع را در مورد اختلال شخصیت مرزی ارائه می‏دهد(گابارد،2002).

هر چند نظریه پردازان زیادی نظیر جکوبسن(1964) و مسترسون(1976) به ارائۀ الگوهای روابط موضوعی پرداختند، اما  در این میان کرنبرگ یکی از نظریه پردازان بزرگ معاصر است که تلفیقی از نظریه کشاننده[7] و نظریۀ روابط موضوعی را ارائه داده است(وستن وگابارد،1997، به نقل از پروین، سال1997).

کرنبرگ(1980) می نویسد:”تاکنون بسط و گسترش نظریۀ فروید دو جهت گزینی عمده داشته است: 1- روانشناسی من. 2- نظریۀ روابط موضوعی. پیشتر، این دو نظریه در تضاد با هم در نظر گرفته‏ می‏شدند ولی در حال حاضر من با کار بالینی بر روی بیماران، این عقیده را درست نمی‏دانم. در واقع، من یک نظریه روابط موضوعی را براساس و همگام با روانشناسی من تدوین نموده‏ام که از نظر بالینی کارآمد است…”

طرح پژوهشی رواندرمانی بنیاد منینجر(کرنبرگ و همکاران،1976، به نقل از کرنبرگ،1980) که اکثر بیماران آن مبتلا به اختلال شخصیت مرزی[8] بودند زیربنای نظریه کرنبرگ است. مطالعۀ آثار کرنبرگ مشکل است، سه کتاب وی(1976،1980،1984) مجموعه مقاله‏هایی است که ارتباط پیوسته‏ای با هم ندارند، علاوه بر این آثار کرنبرگ پرمایه و فنی است. او اصطلاح‏هایی مشابه نظریۀ کشاننده بکار می برد اما معانی آن با معانی سنتی متفاوت است(کلر،1996).

پس از این مقدمه نگاهی گذرا به مدل سطوح سازمان شخصیت[9]کرنبرگ خواهیم داشت(وستن و گابارد1997، به نقل از پروین،1997). او شخصیت را الگوهای ماندگار و پایداری می‏داند که از رهگذر آن افراد خود و دیگران را درک می‏کنند و به‏واسطۀ آنها به شکل بین‏فردی رفتار کرده، اهدافشان راپی‏گیری نموده و در برابر احساس‏های نامطبوع به دفاع برمی‏خیزند. مدل سطوح سازمان شخصیت کرنبرگ روی یک پیوستار آسیب شناختی قرار می‏گیرد و دارای سه سطح سایکوتیک[10]، مرزی و روان‏ آزرده[11] تا بهنجار است.

1- سطح سایکوتیک: به سختی می‏توان به آنچه در درون این افراد و در بیرون انعکاس می‏یابد پی‏برد. این افراد در روابط بین فردی، ترسناک و عجیب و غریب به نظر می‏رسند.

2-  سطح مرزی: کسانیکه در این سطح سازمان شخصیت قرار دارند، به درستی مرز درون و بیرون خودشان را متمایز می‏کنند، به عبارت دیگر توهم ندارند، ولی به سختی دیدگاه‏های پایداری از خود و دیگران را در طول زمان حفظ می‏کنند. افرادی که شخصیتشان در این سطح سازمان یافته است تحریف‏های شدید در شیوۀ درک واقعیت، به ویژه در واقعیت روابط بین‏فردی، دارند و به خاطر این نوع شیوه درک از واقعیت، شخصیتی متزلزل دارند.

3- سطح روان‏ آزرده تا بهنجار: اشخاصی که شخصیتشان در این سطح سازمان یافته است ممکن است تمام تعارض‏ها، نگرانی‏ها و مشکل‏ها(مثل عزت نفس پایین، اضطراب،…) را داشته باشند، ولی بطور کلی می‏توانند دیگران را دوست داشته باشند و به صورت اثر بخشی کار کنند.

References

Clair, M.S.(1996). Object relations and self-psychology: Introduction. Brooks/cole publishing company.

Gabbard, G.(2000). Personality disorders.  In: Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry. NewYork: Williams & Wilkins.

Kernberg, O.(1980). Internal Word and external reality- object relation theory applied. NewYork: Janson Aronson.

Kernberg.O.(1976). Object relations: Theory and clinical psychoanalysis. NewYork: Janson Aronson

Kernberg. O. (1684). Severe personality disorders: Psycho-therapeutic. New Haven, CT: Yale University Press.

Westen, D & Gabbard, G.O. (1997).   Psychoanalytic approaches to personality. In:  Pervin, L.V. (Eds). Personality: Theory, assessment, and research.  New York: Willey.

[1]-  chile  

[2] – Meininger

[3] – Topeka

[4] – Kansas

[5] – Michael st. Clair

[6] – ego psychological- object relations

[7] – drive Theory

[8]  -borderline

[9]  -Model of levels of personality organization

[10] – psychotic level

[11] – neurotic

ــــــــــــ

0%

امتیاز کاربران: هنوز امتیازی ثبت نشده!
دکمه بازگشت به بالا

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.